Üniversite, Ders veya Not başlığı ile arama yapabilirsiniz

Sosyoloji Ders Notlarını pdf word olarak indirebilirsiniz

Türkiye’nin en büyük ders notu indirme sitesi
Arama sonuçları toplam sayfa:9

Ders notlarını indirebilirsiniz

Aile Sosyolojisi-Çağdaş Sosyoloji Kuramları-Kültür Sosyolojisi Anadolu Üniversitesi Çalışma Kitabı Dosya tipi: .pdf
Konu: toplumsal cinsiyet sosyolojisi ders notu, içindekiler: AÖF toplumsal cinsiyet sosyolojisi ders notu, aile sosyolojisi, sosyolojik yaklaşımlar temelinde aile kurumları, sembolik etkileşimci yaklaşım, işlevselci/fonksiyonalist yaklaşım, işlevselcilik ve aile, çatışmacı yaklaşım, çatışmacı yaklaşım ve aile, feminist yaklaşım, farklı feminist yaklaşımlar, marksist yaklaşım, radikal feminizm, liberal feminizm, liberal feminizm, sosyalist feminizm, aile,evlilik,akrabalık ve hane, evlilik türleri, hane ve hane çatışma stratejileri, komün yaşam biçimleri, tek ebeveynli aileler, bekar kalma, türk toplumunda ile yapısı, ailenin özellikleri ve aile tipleri, büyük aile, küçük aile, geçiş ailesi, gecekondu ailesi, berder ailesi, levirat, sororat, Türkiye'de ailenin genel görünümü, Türk kadını ve çağdaşlaşma, aile,kadın ve doğa, gelişmiş ülkelerde ekofeminist bakış açısından aile kadın doğa ilişkisinin temelleri, kadının psikobiyolojik özellikleri ve ataerkillik, kadın doğa ilişkisinin maddi temelleri ideolojik yapılanma ve toplumsal süreçler, biyolojik farklılıklar ve toplumsal süreçler, gelişmiş ülkelerde ekofeminizme yöneltilen eleştiriler, gelişmekte olan ülkelerde kadın doğa ilişkisinin temelleri, kırda kadın ve doğa, kentte kadın ve doğa, temizlik ve hijyen, beslenme, hasta,çocuk ve yaşlıların bakımı,şevkat, aile ve çocuk, geçmişten günümüze çocuk ve çocukluğa bakış, aile ve çocuğun sosyalleşmesi, sosyalizasyon süreci ve kuramları, çocuğun sosyalizasyon sürecine farklı yaklaşımlar, sembolik etkileşim ve sosyalizasyon, işlevselcilik ve sosyalizasyon, sosyalizasyon sürecine eleştirel yaklaşımlar, çocuk yetiştirmede aile özelliklerinin etkisi, aile ve yaşlanma, yaşlılık nedir, yaşlanma nedir, yaşlılığa tarihsel bakış, yaşlanma teorileri, feminizm ve yaşlanma, başarılı yaşlanma modeli, yaşlılıkta sosyal destek ve akrabalık, Türkiye'de yaşlanma ve sosyal güvenlik, sosyal güvenlik ve sosyal politikalar, yaşlı bakım hizmetleri, aile ve sağlık, aile ve ilişkiler ağı, aile ve hukuk, toplumsal değişme ve aile, çağdaş sosyoloji kuramları, post-yapısalcılık, postmarksizm, dünya sistemi kuramı, Wallerstein'in genel yaklaşımı, ekonomi sosyolojisi, toplum ve ekonominin yapısal analizi, enformel sektör ve ekonomi, feminizm ve iktisat, kültür sosyolojisi, kültürün önemi, antropolojik yaklaşımlar, kültür kavramının tarihsel gelişimi, toplumsal bir olgu olarak kültür, kültür olgusunun ideoloijk kullanımları, kültür ve gelenek, kültür bilgi ve toplum, kültürün toplumsal simge üretme özelliği, kalıcı ve dönüştürücü öğeler, iletişim,anlam ve göstergeler, kültürel çatışmalar ve popüler kültür, popüler kültürün simgeler dinamoları, tüketim kültürü ve tüketim ürünlerinin toplumsal ve simgesel kullanımları, sanatın üretimi, sanatın alımlanması ve tüketimi, sanat etkinliğinin biçimleri, Türkiye'de kültür olgusu, küreselleşme sürecinde kültür karşılaşmaları ve yeni bileşimler, Ders: 3677 - Aile Sosyolojisi Bölüm: / Sosyoloji Kredi: 100
Detaylar     Göz at
psikolojiye giriş-önemli noktalar Anadolu Üniversitesi Çalışma Kitabı Dosya tipi: .pdf
Konu: psikolojiye giriş ders notu, içindekiler: psikolojiye giriş- 1.ünite- önemli noktalar (sınavda çıkacak)içeren çalışma kitabı, soru-cevap şeklinde bir nottur, psikoloji nedir, yapısalcılık, işlevselci yaklaşım, gestalt yaklaşım, davranışçı yaklaşım, psikanaliz, psikolojide yaklaşımlar, biyolojik yaklaşım, nörobilimsel yaklaşım, evrimsel yaklaşım, psikodinamik yaklaşım, bilişsel yaklaşım, insancıl yaklaşım, sosyokültürel yaklaşım, eklektisizm, psikolojinin alt dalları, Ders: 1608 - Psikolojiye Giriş Bölüm: / Felsefe / Sosyoloji Kredi: 100
Detaylar     Göz at
İktisada Giriş Konu Özeti Anadolu Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: İktisata giriş ders notu, iktisata giriş ders notu indir, işletme ders notları işletme ders notları indir, Anadolu Üniversitesi ders notları, Anadolu Üniversitesi ders notları indir, AÖF ders notları, AÖF ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: açıköğretim fakültesi işletme bölümü 1.sınıf 1.dönem ders notu, İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları, Kıtlık, Tercih ve Fayda, Arz ve Talep, esneklik, arz ve talep uygulamaları, üretim ve maliyetler, tam rekabet piyasaları, eksik rekabet piyasaları, faktör piyasaları ve faktör gelirleri, kamusal mallar ve dışsallıklar, mikro iktisattan makro iktisata geçiş, milli gelir muhasebesi, milli hasılanın belirlenmesi, makro ekonomik denge, para ve bankacılık, para teorisi ve politikası, Ders: 1005 - İktisada Giriş Bölüm: / Sosyoloji / İşletme / Konaklama İşletmeciliği / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / İktisat / Kamu Yönetimi / Maliye / Uluslararası İlişkiler Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Ekonomi Sosyolojisi Anadolu Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: ekonomi sosyolojisi ders notu,ekonomi sosyolojisi ders notu indir,SOS303U ekonomi sosyolojisi ders notu,SOS303U ekonomi sosyolojisi ders notu indir, Anadolu Üniversitesi ekonomi sosyolojisi ders notu, Anadolu Üniversitesi ekonomi sosyolojisi ders notu indir,sosyoloji ders notları,sosyoloji ders notları indir, Anadolu Üniversitesi ders notları, Anadolu Üniversitesi ders notları indir,AÖF ders notları,AÖF Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: ekonomi sosyolojisi 1.ünite özeti, ekonomi sosyoloji ara sınav ders notları, ekonomi sosyolojisinin kuramsal temelleri, ekonomi sosyolojisi kavramı açıklaması, geleneksel ekonomi-ekonomi sosyolojisi, geleneksel ekonomi ve ekonomi sosyolojisinin analiz yapısı ve yöntem farkı, bağımlı değişkenler açısından farklar, bağımsız değişkenler açısından farklar, ekonomi sosyolojisinin temel metodolojik sorunları, ekonomi sosyolojisinin analiz düzeyleri, bireysel düzey, etkileşim düzeyi, örgütsel düzey, kurumsal düzey, toplumsal düzey, küresel düzey, ağ etkileşimli analiz düzeyi, ekonomi sosyolojisinde statik ve dinamik analizler, ekonomi sosyolojisinde modeller, ekonomi sosyolojisinde tipolojiler ve sınıflamalar, ekonomi sosyolojisinde aksiyomatik yöntem, ekonomi sosyolojisinde yasalar ve kurallar, ekonomi sosyolojisi geleneği, ekonomi sosyolojisinin bugünü, organizasyon ve firma teorisinin katkıları, kültürel sosyolojinin katkısı, alan teorisinin katkıları, Ders: SOS303U - Ekonomi Sosyolojisi Bölüm: / Sosyoloji Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Ekonomi Sosyolojisi ünite 2 Anadolu Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: ekonomi sosyolojisi ders notu,ekonomi sosyolojisi ders notu indir,SOS303U ekonomi sosyolojisi ders notu,SOS303U ekonomi sosyolojisi ders notu indir, Anadolu Üniversitesi ekonomi sosyolojisi ders notu, Anadolu Üniversitesi ekonomi sosyolojisi ders notu indir,sosyoloji ders notları,sosyoloji ders notları indir, Anadolu Üniversitesi ders notları, Anadolu Üniversitesi ders notları indir,AÖF ders notları,AÖF Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: ekonomi sosyolojisi 2.ünite özeti, ekonomi sosyoloji ara sınav ders notları, toplum ve ekonominin yapısal analizi, toplumsal bütünü oluşturan ağlarda çoklu etkileşim, karmaşık bütünler için entegre sistem analizi, canlı organik sistemlerden toplumsal organik sistemlere, toplumsal bütünün organik yapılanışı, ekonomik alan, kültürel alan, organik birlikteliğin işleyiş modeli olarak insan vücudu, reel toplumsal sistemlerin analitik ve tarihsel yapılanışı, sanayi toplumunda ekonomik ve toplumsal yapılanma, bilgi toplumunda ekonomik ve toplumsal yapılanma, Ders: SOS303U - Ekonomi Sosyolojisi Bölüm: / Sosyoloji Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Ekonomi Sosyolojisi ünite 3 Anadolu Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: ekonomi sosyolojisi ders notu,ekonomi sosyolojisi ders notu indir,SOS303U ekonomi sosyolojisi ders notu,SOS303U ekonomi sosyolojisi ders notu indir, Anadolu Üniversitesi ekonomi sosyolojisi ders notu, Anadolu Üniversitesi ekonomi sosyolojisi ders notu indir,sosyoloji ders notları,sosyoloji ders notları indir, Anadolu Üniversitesi ders notları, Anadolu Üniversitesi ders notları indir,AÖF ders notları,AÖF Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: ekonomi sosyolojisi 3.ünite özeti, ekonomi sosyoloji ara sınav ders notları, enformel sektör, enformel ekonomi, enformel sektörü açıklayan kuramsal yaklaşımlar, düalist okul, Clifford Geertz, pazar yeri ekonomisi, firma ekonomisi, uluslararası çalışma örgütü, İLO, Keith Hart, John Weeks, yapısalcı okul, bağımlılık teorisi, enformel sektör kapitalist sistemle hangi noktalarda bağlantılıdır?, geri bağlantı, ileri bağlantı, fason bağlantı, gelir bağlantısı, tüketim bağlantısı, legalist okul, enformel sektörün/ekonominin temel özellikleri, enformelleşme, enformel ekonominin varlık nedenleri, Türkiye'de enformel sektörün gelişimi, Ders: 3675 - Ekonomi,Endüstri ve Toplum Bölüm: / Sosyoloji Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Ekonomi Sosyolojisi ünite 4 Anadolu Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: ekonomi sosyolojisi ders notu,ekonomi sosyolojisi ders notu indir,SOS303U ekonomi sosyolojisi ders notu,SOS303U ekonomi sosyolojisi ders notu indir, Anadolu Üniversitesi ekonomi sosyolojisi ders notu, Anadolu Üniversitesi ekonomi sosyolojisi ders notu indir,sosyoloji ders notları,sosyoloji ders notları indir, Anadolu Üniversitesi ders notları, Anadolu Üniversitesi ders notları indir,AÖF ders notları,AÖF Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: ekonomi sosyolojisi 4.ünite özeti, ekonomi sosyoloji vize ders notları, feminizm ve iktisat, kadın sorunu ve feminizm, bir sosyal teori olarak feminizm, kültür, bir metodoloji olarak feminizm, iktisadın konusu, feminist iktisat, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet, kamusal ve özel üretim, paranın yanlığı, paranın yansızlığı, dualite sorunu ve yerleşik iktisadın bireyleri, Ders: SOS303U - Ekonomi Sosyolojisi Bölüm: / Sosyoloji Kredi: 25
Detaylar     Göz at
iNGİLİZCE 1 Anadolu Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: ingilizce ders notu,ingilizce ders notu indir,İNG301U ingilizce ders notu,İNG301U ingilizce ders notu indir, Anadolu Üniversitesi ingilizce ders notu, Anadolu Üniversitesi ingilizce ders notu indir,sosyoloji ders notları,sosyoloji ders notları indir, Anadolu Üniversitesi ders notları, Anadolu Üniversitesi ders notları indir,AÖF ders notları,AÖF Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: açıköğretim ingilizce dersi tüm üniteler pratik ders notları, ders 1, ders 3, ders 4, ders 5, ders 6, ders 7, ders 8, ders 9, ders 10, ders 11, ders 12, ders 13, ders 14, Ders: İNG301U - İngilizce I Bölüm: / Sosyoloji Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Klasik Sosyoloji Tarihi Anadolu Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: klasik sosyoloji tarihi ders notu, klasik sosyoloji tarihi ders notu indir, 2672 klasik sosyoloji tarihi ders notu, 2672 klasik sosyoloji tarihi ders notu indir, Anadolu Üniversitesi klasik sosyoloji tarihi ders notu, Anadolu Üniversitesi klasik sosyoloji tarihi ders notu indir, sosyoloji ders notları, sosyoloji ders notları indir, Anadolu Üniversitesi ders notları, Anadolu Üniversitesi ders notları indir, AÖF ders notları, AÖF Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: düşünürler ve çalışma adları bulunmaktadır. Ders: 2672 - Sosyoloji Tarihi Bölüm: / Sosyoloji Kredi: 25
Detaylar     Göz at

Arama sonuçları toplam sayfa:9

Derslerini kurtaracak tüm Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji ders notları burada.İhtiyaç duyduğun Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji ders notlarına Derslerikurtaranadam.com ile hemen ulaşabilirsin. Diğer öğrenciler tarafından ışınlanmış Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji ders notlarını indirerek eksiklerini tamamla ve sınavlarda başarıdan başarıya koş!Dersleri Kurtaran Adam'ı Facebook'ta takip et        MasterCard  Visa Mobil Odeme Avea Turkcell Vodafone Mikro Odeme