Ayaz Kurtul
58 Ders Notu   |   7 Takipçi

Profil resmi yüklememiş

Marmara Üniversitesi - İşletme - Mikro İktisat
İşletme Mikro İktisat ders notudur.İşletme 2. sınıf mikro iktisat ders notudur.Normal mal, gelir arttığında talebi artan mallardır.Mikro iktisat (IKT253) ders notu içeriği: tüketici tercihi normal mal düşük mal gelir etkisi giffen mal esneklik ve uygulamaları talebin fiyat esnekliği orta nokta yöntemi esnek olmayan talep talep eğrisi çeşitleri tam esnek birim esnek esneklik talebi nasıl etkiler esnek olmayan talep tam esnek talep piyasalar ve iktisadi refah piyasalar ve iktisadi ...
Dosya tipi pdf
2 MB
15 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İşletme - Ticaret Hukuku II
İşletme Ticaret Hukuku II ders notudur.İşletme ticaret hukuku 2 ders notudur.Yedek akçe, bir işletmede elde edilen dönem sonu kârın, kâr payı olarak dağıtılmayan veya kanun ya da ana sözleşme gereğince dağıtılmayan ve bilançoda çeşitli maksatlara ayrılmış olarak ayrı kalemlerde gösterilen kısmıdır.Ticaret hukuku 2 (HUK351) ders notu içeriği: kuruluştan doğan sorumluluk tescilden önceki işlemler kuruluş işlemlerinde eksiklikler sorumluluk davası anonim şirket organları yönetim kurulu genel ...
Dosya tipi pdf
4 MB
27 Sayfa
Marmara Üniversitesi - Ekonometri (İÖ) - Makro İktisat
Ekonometri Makro İktisat ders notudur.İşletme 2. sınıf makro iktisat ders notudur.Bir ekonomide tam istihdam gelir düzeyinin altında bir noktada mal piyasası dengesinin sağlanmasıyla ortaya çıkan harcama eksiğine deflasyonist açık denir. Makro iktisat (İKT250) ders notu içeriği: krize giriş keynes klasikler keynesyen modeller marjinal tüketim eğilimi otonom tüketim harcaması denge analizi sızıntı harcama yaklaşımı denge analizi devlet işletmeler ve tüketicilerden oluşan modeller gelir ...
Dosya tipi pdf
2 MB
22 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İşletme - Hukukun Temel İlkeleri
İşletme Hukukun Temel İlkeleri ders notudur.İşletme 1. sınıf hukukun temel İlkeleri ders notudur.Miras, bir kimsenin ölümü üzerine varislerine kalan haklan,malları ve borçlarıdır.Hukukun temel ilkeleri (HUK151) ders notu içeriği: hukukun temel ilkeleri kanun devleti hukuk devleti sosyal hukuk devleti hukuk ilkeleri hukuk kurallarının yaptırım türleri suç ceza tazminat hükümsüzlük yokluk nispi butlan karine tasarruf hakkı askıda hükümsüzlük haklar mutlak hak sufa vefa istira ...
Dosya tipi pdf
794 KB
14 Sayfa
Marmara Üniversitesi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - Borçlar Hukuku
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Borçlar Hukuku ders notudur.İşletme 2. sınıf borçlar hukuku ders notudur.Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için gerekli olan iki irade açıklamasından zaman itibariyle ilk önce yapılmış olana icap,bu açıklamayı yapan tarafa da icapçı denir. Borçlar hukuku (HUK222) ders notu içeriği:doğal olay hukuki işlemler tek taraflı hukuki işlemler iki taraflı hukuki işlemler çok taraflı hukuki işlemler icap kabul sözleşmelerde şekil örnek olaylar ve ...
Dosya tipi pdf
2 MB
7 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İşletme - Yönetim Düşüncesi Sistem ve Süreçleri
İşletme Yönetim Düşüncesi Sistem ve Süreçleri ders notudur.İşletme 2. sınıf yönetim düşüncesi sistem ve süreçleri ders notudur.Girişimcilik, iktisadi mal veya hizmet üretimi için üretim faktörlerinin bir araya getirilerek, ekonomik fırsatların yeni değerlere dönüştürüldüğü organizasyonun oluşturulmasıdır.Yönetim düşüncesi sistem ve süreçleri (YON231) ders notu içeriği: yönetim yönetimin özellikleri pluralizm işletmenin temel fonksiyonları işletmenin destek fonksiyonları yönetimin ...
Dosya tipi pdf
3 MB
27 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İşletme - Ticaret Hukuku I
İşletme Ticaret Hukuku I ders notudur.İşletme 2. sınıf ticaret hukuku 1 ders notlarıdır.Adi şirket, sahibinden ayrı bir varlığı olmayan şirketlerdir. En basit şirket modelidir.Adi şirketler Türk mevzuatında Borçlar Kanunu içerisinde düzenlenmiştir. Buna göre, olan adi şirketlerin tüzel kişilikleri bulunmamaktadır.Ticaret hukuku 1 (HUK252) ders notu içeriği: adi şirket adi şirket unsurları sözleşme unsuru kişi unsuru amaç unsuru emek ve sermaye unsuru adi şirketin yönetilmesi karar alınması ...
Dosya tipi pdf
5 MB
38 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İşletme - Borçlar Hukuku
İşletme Borçlar Hukuku ders notudur.İşletme 2. sınıf borçlar hukuku final ders notudur.Dolaylı temsil, temsilcinin kendi adına fakat temsil olunan hesabına hareket ederek üçüncü kişiyle işlem kurmasıdır.Borçlar hukuku (HUK251) ders notu içeriği: yetki doğrudan temsil dolaylı temsil yetkisiz temsil haksız fiillerden doğan borçlar hukuka aykırılık kusurlu eylem kasıt ihmal zarar nedensellik bağı bina malikinin kusursuz sorumluluğu hayvan sahibinin sorumluluğu araç sahibinin kusursuz ...
Dosya tipi pdf
3 MB
21 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İşletme - İktisada Giriş I
İşletme İktisada Giriş I ders notudur.İşletme 1. sınıf iktisada giriş final ders notudur.Oligapol piyasa, birbiriyle rekabet eden az sayıda büyük firmanın her birinin üretimdeki değişmelerin piyasa fiyatını etkileyecek durumda olduğu piyasadır.İktisada giriş 1 (IKT151) ders notu içeriği: gelir tüketim eğrisi talep eğrisi optimum faktör birleşimi genişleme yolu sermaye yoğun emek yoğun ölçeğe göre getiri maliyetler uzun dönem ortalama maliyet ve ölçek ekonomileri tam rekabette kısa dönem ...
Dosya tipi pdf
4 MB
26 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İşletme - Borçlar Hukuku
İşletme Borçlar Hukuku ders notudur.İşletme 2. sınıf borçlar hukuku vize ders notudur.Sözleşme serbestisi, biri akit yapmak serbestisi; fertler herhangi bir akdi yapıp yapmamak ve akdi dilediği kimseyle yapmakta serbesttir; diğeri ise tarafların yapacakları akdin muhtevasını diledikleri gibi düzenleme serbestisidir.Borçlar hukuku (HUK251) ders notu içeriği: hukuki işlemler bir sözleşmenin temel unsurları irade irade beyanı şekil serbestisi sözleşme serbestisi muvazaa basit muvazaa ...
Dosya tipi pdf
2 MB
9 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İşletme - Envanter ve Bilanço II
İşletme Envanter ve Bilanço II ders notudur.İşletme 2. sınıf envanter ve bilanço 2 vize ders notlarıdır.Yenileme fonu, amortismana tabi iktisadi değerlerin satılmasından ya da hasara uğraması durumunda sigortadan alınan tazminatlar sonucunda ortaya çıkan karların ötelenmesi ya da yeni yatırımlara dönüştürülmesine olanak veren bir işleyiştir.Envater ve bilanço 2 (MUH212) ders notu içeriği: yenileme fonu yenileme fonu için gerekli şartlar duran varlıklarda maliyet arttırıcı giderlerin ...
Dosya tipi pdf
3 MB
20 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İşletme - Sayısal Yöntemler I
İşletme Sayısal Yöntemleri I ders notudur.İşletme 2. sınıf sayısal yöntemler 1 ders notudur.Korelasyon analizi, iki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi, bir değişkenin iki değişken ile olan ilişkisini, bir değişkenin çok değişken (ikiden fazla) ile olan ilişkisini test etmek ve varsa bu ilişkinin derecesini ölçmek için kullanılan bir istatistiksel yöntemdir.Sayısal yöntemler 1 (NKY242) ders notu içeriği:anova tablosu tek yönlü varyans analizinde gruplardaki örnek büyüklüklerin farklı olması ...
Dosya tipi pdf
5 MB
36 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İşletme - Karar Destek Sistemleri
İşletme Karar Destek Sistemleri ders notudur.İşletme 3. sınıf karar destek sistemleri final ders notudur.Oyun kuramı, istatistik biliminin, sosyal bilimlerde (en fazla ekonomide olmak üzere), biyoloji, mühendislik, politik bilimler, bilgisayar bilimleri (temel olarak yapay zekâ çalışmaları üzerinde) ve felsefede kullanılan bir dalıdır.Karar destek sistemleri (NKY342) ders notu içeriği:oyun teorisi oyun teorisinin unsurları oyunların sınıflandırılması sonlu toplamda oyunlar değişik toplamlı ...
Dosya tipi pdf
3 MB
20 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İşletme - Karar Destek Sistemleri
İşletme Karar Destek Sistemleri ders notudur.İşletme 3. sınıf karar destek sistemleri vize ders notudur.Bir karar destek sistemi, iş veya kurumsal karar verme faaliyetlerini destekleyen, genellikle sıralama, sıralama veya alternatifler arasından seçim yapmaya dayanan bir bilgisayara dayalı bilgi sistemidir. Karar destek sistemleri (NKY342) ders notu içeriği: karar verme süreci ve modeller yönetim bilimi yönetim yaklaşımı yönetim modelleri karar vermede modeller modellerin sınıflandırılması ...
Dosya tipi pdf
4 MB
24 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İşletme - Yönetim Düşüncesi Sistem ve Süreçleri
İşletme Yönetim Düşüncesi Sistem ve Süreçler ders notudur.İşletme 2. sınıf yönetim düşüncesi sistem ve süreçleri final ders notudur.Pest analizi, politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörlerin incelenerek, önemli ve hemen harekete geçilmesi gerekenleri tespit etmek ve bu faktörlerin, olumlu veya olumsuz, kimleri etkilediğini ortaya çıkarmak için yapılan bir analizdir.Yönetim düşüncesi sistem ve süreçleri (YON231) ders notu içeriği:belirsizlik nedir risk nedir işletme yönetiminin işlevleri ...
Dosya tipi pdf
4 MB
52 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İşletme - Finansman Yönetimi II
İşletme Finansman Yönetimi II ders notudur.İşletme 3. sınıf finansman yönetimi 2 final ders notudur.İskonto, başkasına ait bir ticari senedi kırarak vadesinden önce devralan kişinin yazılı meblağdan yaptığı kesintidir. İskonto, bir bakıma, erken ödeme primidir. İskonto oranı, piyasa faizine bağlıdır. Ticaret hayatında, borcunu ödemek üzere alıcıya zaman bırakılması usuldendir. Finansman yönetimi (FIN312) ders notu içeriği:sermaye maliyetinin iki temel özelliği sermaye türlerinin maliyeti ...
Dosya tipi pdf
3 MB
15 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İşletme - Yönetim Bilimi ve Teknikleri
İşletme Yönetim Bilimi ve Teknikleri ders notudur.İşletme 2. sınıf yönetim bilimi ve teknikleri vize ders notudur.Güdü veya motiv, bireyin hareket ve davranışlarını başlatan içsel güçtür. Davranışa enerji sağlayan organizmanın içindeki ve çevredeki güçler olarak tanımlanır. Bireyin içsel gücü ile davranışa hazır hale gelmesine güdülenme yani motivasyon denir. Yönetim bilimi ve teknikleri (YON232) ders notu içeriği: çağdaş insan kaynakları uygulamaları ve yönetimi işgören güçlendirme işgören ...
Dosya tipi pdf
4 MB
30 Sayfa
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) - Stratejik Yönetim
Uluslararası Ticaret ve Finansman Stratejik Yönetim ders notudur.İşletme 3. sınıf stratejik yönetim vize çalışma notudur.Michael Everett Porter, Harvard Üniversitesi İşletme Bölümü'nde ekonomi ve yönetim bilimleri profesörüdür. Aynı zamanda Strateji ve Rekabetçilik Enstitüsü başkanıdır. Stratejik yönetim alanında dünyanın önde gelen bilim adamlarından biridir.Stratejik yönetim (ITF307) ders notu içeriği:klasik yönetim ölçek ekonomisi öğrenme eğrisi 1930 krizi neden klasikten stratejiye geçiş ...
Dosya tipi pdf
3 MB
46 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İşletme - Üretim Yönetimi II
İşletme Üretim Yönetimi II ders notudur.İşletme 3. sınıf üretim yönetimi 2 vize ders notudur.Simpleks algoritması, doğrusal programlama problemlerinde optimum çözümü pratik olarak bulmak amacıyla George Dantzig tarafından 1947 yılında geliştirilen bir algoritmadır.Üretim yönetimi 2 (URT324) ders notu içeriği:doğrusal programlama model kurma simpleks algoritması örnek sorular ve çözümleri not genel olarak örnek soru ve çözümlerden oluşmaktadır.Diğer üretim yönetimi 2 dersi arama ...
Dosya tipi pdf
2 MB
15 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İşletme - Üretim Yönetimi II
İşletme Üretim Yönetimi II ders notudur.İşletme 3. sınıf üretim yönetimi 2 final ders notudur.VAM transport problemlerine en düşük maliyetli başlangıç çözüm bulunmasında çok kullanılan bir yöntemdir. Dengelenmiş transport problemleri için VAM yöntemi, bütün satir ve sütunlar da en düşük iki birim maliyet arasındaki farkları almakla başlar.Üretim yönetimi 2 (URT324) ders notu içeriği: atama problemleri çoklu çözüm transportasyon yöntemi vam yöntemi başlangıç tablosu şebeke diyagramı örnek ...
Dosya tipi pdf
2 MB
11 Sayfa