Eyüp AKDAĞ
Anadolu Üniversitesi Adalet
34 Ders Notu   |   9 Takipçi
Anadolu Üniversitesi - Adalet - Ulusal Yargı Ağı Projesi II
Adalet Bölümü Ulusal Yargı Ağı Projesi II ders notudur.Ulusal yargı ağı projesi 2 pratik tüm kitap özetidir. Ceza ve tutukevleri alt sistemi, ceza ve tutukevlerine gelen tutuklu/hükümlülerin kayıt ve yerleştirilmesi, doktor muayenesi, kurum içinde/dışında takibi, idare ve disiplin kurulu işlemleri, ziyaretçi kabul ve kayıt işlemleri, firar ve vukuat işlemleri, emanet para ve depo bilgilerinin takibi, Psiko-sosyal servis bürosu ile görüşme ve çalışmaları, yayınlarının takibi, telefon ile görüşme ...
Dosya tipi pdf
853 KB
31 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - Adalet - Ticaret Hukuku
Adalet Bölümü Ticaret Hukuku ders notudur. Ticaret hukuku 1-8 ünite pratik kitap özetidir. Ticaret siciline yapılan tescil işlemleri, ticaret sicili işlemleri kural olarak “talep” üzerine yapılır. Talep, ilgililer veya temsilciler ya da hukuki haleflerce bazen de resen ve bildirim üzerine de yapılabilir. Talep süresi, aksine hüküm yoksa tecili gerekli işlemin veya olgunun gerçekleştiği andan itibaren 15 gündür. Sicil çevresi dışında oturan tescili için bu süre 1 aydır. Rehin işlemlerinde ise bu ...
Dosya tipi pdf
917 KB
23 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - Adalet - İcra-İflas Hukuku
Adalet İcra İflas Hukuku ders notudur.İcra iflas hukuku 1-8 üniteler özet ders notudur. Gecikmiş İtiraz, borçlu, kusuru olmaksızın bir engel sebebiyle süresinde ödeme emrine itiraz edemezse, bu itirazını sonradan yapabilir. Ancak bu itirazın, icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine, borçlunun haczedilmiş malları paraya çevrilinceye kadar, engelin ortadan kalktığı günden itibaren üç gün içinde yapılması gerekir. Borçlunun itirazı, alacaklının takip yaparken yatırdığı avanstan ...
Dosya tipi pdf
774 KB
24 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - Adalet - Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi
Adalet Bölümü Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi ders notudur. Damga vergisi ve harçlar bilgisi 1-8 ünite özetidir. Harç, bazı kamu hizmetlerinden yararlanan özel ve tüzel kişilerin, özel menfaatlerine ilişkin olarak, hizmetlerden yararlanma karşılığında, belli bir ölçüde bu hizmetlerin maliyetine katılma amacıyla, zora dayanan mali yükümlülüktür. Harç ile ödeme gücü arasında orantı yoktur ve kişiye sağlanan fayda topluma sağlanan fayda yanında oldukça düşük kalmaktadırDamga vergisi ve harçlar ...
Dosya tipi pdf
681 KB
17 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - Adalet - Ceza Muhakemesi Hukuku
Adalet Ceza Muhakemesi Hukuku ders notudur. Ceza muhakemesi hukuku 1-8. üniteler pratik kitap özetidir. Ceza muhakemesi hukuku, muhakeme hukukunun bir dalıdır ve kamu hukukuna dahildir. Bu hukuk dalı, devletin yargı gücünü temsil eden adalet organlarının, bir suçun işlenip işlenmediği konusunda ortaya çıkan ceza uyuşmazlığını çözerken izleyecekleri yöntemi gösteren normlar bütününden oluşur. Ceza muhakemesi, suç işlendiği şüphesi üzerine başlar ve bu şüphenin kesin bir hükümle yenilmesine ...
Dosya tipi pdf
741 KB
27 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - Adalet - Avukatlık Ve Noterlik Hukuku
Adalet Bölümü Avukatlık ve Noterlik Hukuku ders notudur. Avukatlık ve noterlik hukuku 1-8. üniteler pratik çalışma tüm kitap özetidir. Avukat ile müvekkil arasındaki ilişki, vekâlet verene bunun ihtiyaçları doğrultusunda niteliği belirlenen avukatlık hizmetinin avukat tarafından yerine getirilmesini isteme, avukata da kendisine verilen vekâlet kapsamında müvekkiline yönelik mesleki faaliyette bulunmak karşılığında kararlaştırılmış vekâlet ücretinin ödenmesini isteme hakkı veren, tarafların ...
Dosya tipi pdf
788 KB
23 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - Adalet - Türk Anayasa Hukuku
Adalet Türk Anayasa Hukuku ders notudur.Türk anayasa hukuku 1-4. ünite detaylı özet ders notudur. Bir anayasayı, o anayasada öngörülen yöntemlere bağlı kalarak değiştiren iktidara türev (tali) kurucu iktidar denir. Türev kurucu iktidar, hukuki ve sınırlı bir iktidardır. Anayasa türev kurucu iktidarı sınırlayan düzenlemeler içerebilir. Türev kurucu iktidar, anayasayı değiştirirken, anayasanın öngördüğü bu sınırlamalara uymak zorundadır. Bazı anayasalar türev kurucu iktidara anayasanın tümünü ya ...
Dosya tipi pdf
2 MB
11 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - Adalet - Medeni Usul Hukuku
medeni usul hukuku ders notu, adalet ders notlari, açikögretim fakültesi ders notlari, anadolu üniversitesi ders notlari, aöf adalet ders notlari, adalet medeni usul hukuku ders notu, Anadolu Üniversitesi adalet meslek yüksekokulu ders notlari, içindekiler: Medeni Usul Hukuku 1-4 Ünite Detayli Kitap Özeti, medeni usul hukukuna giris, genel olarak yargi kavrami, yargi kollari ve yargilama hukuku, yargi örgütü, medeni usul hukukunun konusu,amaci ve kaynaklari, yargida insan kaynagi, mahkemelerin ...
Dosya tipi pdf
2 MB
12 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - Adalet - Medeni Hukuk II
Adalet Bölümü Medeni Hukuk II ders notudur. Medeni hukuk 2 detaylı kitap özetidir. Lex commissoria, rehin hakkı bulunan kişiye verilen rehinli ürünü paraya çevirme hakkının kullanılabileceği ancak rehinli ürünü kendi mülkiyetine geçirme hakkının olmadığı anlamına gelir. Medeni hukuk 2 (HUK106U) ders notu içeriği: zilyetlik ve tapu sicili ayni hak taşınır-taşınmaz eşya basit eşya birleşik eşyaeşya birliği ayni haklara egemen olan ilkeler zilyetlik zilyetliğin türleri zilyetliğin ...
Dosya tipi pdf
913 KB
56 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - Adalet - Kalem Mevzuatı
kalem mevzuati ders notu, adalet ders notlari, açikögretim fakültesi ders notlari, anadolu üniversitesi ders notlari, aöf adalet ders notlari, adalet kalem mevzuati ders notu, anadolu Üniversitesi adalet meslek yüksekokulu ders notlari, içindekiler: Kalem Mevzuati Detayli Kitap Özeti, adli kalem, adli yargiya iliskin mevzuat, türk yargi teskilati, anayasa yargisi, ilk derece mahkemeleri, ikinci derece mahkemeleri, yüksek dereceli mahkemeler, ilk ve son dereceli mahkemeler, adli yargi ...
Dosya tipi pdf
2 MB
55 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - Adalet - İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri
insan haklari ve kamu özgürlükleri ders notu, adalet ders notlari, açikögretim fakültesi ders notlari, anadolu üniversitesi ders notlari, aöf adalet ders notlari, adalet insan haklari ve kamu özgürlükleri ders notu, anadolu Üniversitesi adalet meslek yüksekokulu ders notlari, içindekiler: insan Haklari ve Kamu Özgürlükleri Detayli Özet, insan haklari ve kamu özgürlükleri, insan haklari, özgürlük ve hak kavramlari, esitlik kavrami, kamu özgürlükleri, temel haklar, pozitif hukuk ve dogal hukuk ...
Dosya tipi pdf
672 KB
34 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - Adalet - İnfaz Hukuku
Adalet Bölümü İnfaz Hukuku ders notudur. İnfaz hukuku detaylı kitap özetidir. İnfaz, sözcük anlamı bir yargıyı yerine getirme, uygulama ve yürütümdür. Bu yönüyle infaz, mahkemelerce verilmiş ve kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi olarak tanımlanabilir. Tarihin ilk devirlerinde suç kavramı toplumsal olmaktan ziyade bireysel olarak kabul edilirdi. Bu nedenle de ceza bireysel olarak, öç duygusuyla verilirdi. Zamanla cezaların toplumsal olduğu kanısı yaygınlaşmış ve belli ...
Dosya tipi pdf
921 KB
51 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - Adalet - İdari Yargı
Adalet İdari Yargı ders notudur. İdari yargı detaylı kitap özetidir. Dilekçe hakkı, anayasanın 74. Maddesine göre vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek şartıyla, Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve TBMM’ye yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. Dilekçe hakkının kullanılmasını düzenleyen 3071 sayılı konuna göre, dilekçelerde dilekçe sahibinin adı, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması ...
Dosya tipi pdf
843 KB
28 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - Adalet - Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar
Adalet Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar ders notudur. Hukuk dili ve adli yazışmalar detaylı kitap özeti ders notudur. İcra takibi, icra müdürüne yazı ile veya sözlü ile yapılan takip talebi üzerine icra takibi başlatılır. Bütün icra takip talepleri için sadece bir tip takip talebi formu düzenlenmiştir. Takip yapmak isteyen alacaklı hangi takibi yapmak istiyorsa, takip talebinin kendisiyle ilgili kısımlarını doldurur.Hukuk dili ve adli yazışmalar (ADL102U) ders notu içeriği: hukuk dili dilin temel ...
Dosya tipi pdf
741 KB
25 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - Adalet - Memur Hukuku
memur hukuku ders notu, adalet ders notlari, açikögretim fakültesi ders notlari, anadolu üniversitesi ders notlari, aöf adalet ders notlari, adalet memur hukuku ders notu, anadolu Üniversitesi adalet meslek yüksekokulu ders notlari, içindekiler: memur hukuku detayli kitap özeti, memur kavrami, kavram degiskenligi sorunu, pozitif normlardaki görünüm, memur tanimlamalarindaki ortak yönler, kamu personel kategorileri ve memurlarin konumu, memurluk mesleginin temel ilkeleri ve memuriyet, memurluk ...
Dosya tipi pdf
2 MB
28 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - Adalet - İdare Hukukuna Giriş
Adalet İdare Hukukuna Giriş ders notudur. İdare hukukuna giriş detaylı konu özetini içeren ders notudur. İdarenin kamu tüzel kişiliklerinden oluşması, bu ilkeye göre kamu tüzel kişilikleri kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanarak bir idari işlemle kurulan üstün ve ayrıcalıklı yetkilerle donatılan devlet tüzel kişiliğinden ayrı tüzel kişilikleridir. Özel hukuk tüzel kişiliklerine göre daha üstün yetkilerle donatılmaları ancak daha sıkı hukuki denetimlere tabi tutulmaları anlamına gelir. Kanunla ...
Dosya tipi pdf
2 MB
27 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - Adalet - Hukukun Temel Kavramları
Adalet Hukukun Temel Kavramları ders notudur. Hukukun temel kavramları detaylı kitap özetidir. Ahlak ve din gibi diğer normatif sistemlere paralel olarak hukuk, içinde yaşadığımız evreni anlamlandırır. Hukuk egemenlik iddiasında bulunduğu sınırlar çerçevesinde olayları ve nesneleri kendince isimlendirir. Bu olaylar ve nesneler arasında çeşitli ilişkiler kurar. İnsan eylemlerini sınırlandırır, bir kısmını yasaklar, bazı eylem tiplerini emreder. Hukuk, yasaklarken ya da emrederken bazı değer ...
Dosya tipi pdf
2 MB
27 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - Adalet - Halkla İlişkiler ve İletişim
halka iliskiler ve iletisim ders notu, adalet ders notlari, açikögretim fakültesi ders notlari, anadolu üniversitesi ders notlari, aöf adalet ders notlari, adalet halka iliskiler ve iletisim ders notu, anadolu Üniversitesi adalet meslek yüksekokulu ders notlari, içindekiler: Halkla Iliskiler ve Iletisim Detayli Kitap Özeti, iletisim ve iletisim sürecinde halkla iliskiler, iletisim, iletisim süreçleri, halkla iliskiler, halkla iliskiler süresinin temel islevleri, iletisim sürecinde halkla ...
Dosya tipi pdf
2 MB
32 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - Adalet - Ceza Hukuku
Adalet Bölümü Ceza Hukuku ders notudur. Ceza hukuku detaylı kitap özetidir. Günümüz hukuku yönünden ceza sadece sosyal korumanın hizmetindeki bir kuvvet belirtisi değil, aynı zamanda toplumun gelişmesine de hizmet eden bir araçtır. Çağdaş devlet, kamu düzeninin koruyucusu olmaktan öte, toplumun eğiticisi ve yönlendiricisidir veya öyle olmak ister. Devletin bu geliştirici işlevi, kendisini ceza hukuku alanında da göstermektedir. Çünkü ceza, devletin sosyal hayatı etkilemek ve onu değiştirmek ...
Dosya tipi pdf
2 MB
24 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - Adalet - Büro Teknolojileri
büro teknolojileri ders notu, adalet ders notlari, açikögretim fakültesi ders notlari, anadolu üniversitesi ders notlari, aöf adalet ders notlari, anadolu Üniversitesi adalet meslek yüksekokulu ders notlari, içindekiler: büro teknolojileri detayli kitap özeti, günümüz bürolari ve teknoloji, büro ortamlarini etkileyen temel degisimler, büro sistemlerinin yapisi ve ögeleri, büro teknolojileri ve otomasyon, büro donanimlari ve çevrimiçi teknolojiler, çevrimiçi haberlesme, elektronik ...
Dosya tipi pdf
2 MB
26 Sayfa