Ders Notu Arama

KKÜ Borçlar Hukuku Özel Hükümler

41 Sayfa

KKÜ Borçlar Hukuku Özel Hükümler ders notu

KKÜ Borçlar Hukuku Özel Hükümler

Kırıkkale Üniversitesi Borçlar Özel Hukuku

Hukuk Bölümü Borçlar Hukuku Özel Hükümler ders notudur.

Borçlar hukuku özel hükümler ders notudur.

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanmasını kiracıya bırakmayı buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Borçlar hukuku özel hükümler ders notu içeriği:

 • kullandırma amacı güden sözleşmeler
 • kira sözleşmesi
 • adi kira sözleşmesi
 • kira sözleşmesinin unsurları
 • tarafların anlaşması
 • bir şeyin kullanılmasının devri
 • kira parası
 • kira sözleşmesinin kuruluşu ve süresi
 • kira sözleşmesinin tarafları
 • kiraya veren
 • kiracı
 • kira sözleşmesinin şekli
 • kira sözleşmesinin süresi
 • genel hükümlere tabi kiralarda
 • belirli süreli kira sözleşmesi
 • belirsiz süreli kira sözleşmesi
 • kira sözleşmesinin bildirim yoluyla feshi
 • konut ve çatılı işyeri kiralarında kiraya verenin borçları
 • kira konusunu teslim etme ve sözleşmeye uygun biçimde bulundurma borcu
 • kiraya verenin ayıptan sorumluluğu
 • ayıbın giderilmesi
 • kira bedelinde indirim
 • tazminat istemi
 • kiraya verenin üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklardan sorumluluğu
 • vergiler ve yan giderleri ödeme borcu
 • kiracının borçları
 • kiralananı sözleşmeye uygun kullanma borcu
 • temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu
 • kiracının ayıpları bildirme borcu
 • ayıbın giderilmesi ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu
 • kira bedelini ödeme borcu
 • kira bedelinin tespiti
 • kira sözleşmesinin uyarlanması
 • kiracının kiralananı kullanmamasına rağmen kira bedelini ödemesi
 • konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracının güvence vermesi
 • kiraya verenin hapis hakkı
 • kira konusunu geri verme borcu
 • alt kira ve kullanım hakkının devri
 • kira ilişkisinin devri
 • kira sözleşmesinin sona ermesi
 • tbk. kiraya ilişkin genel hükümlere göre kira sözleşmesinin sona ermesi
 • belirli süreli kira sözleşmelerinde sürenin dolması
 • belirsiz süreli kira sözleşmelerinde sona erme
 • kiraya verenin kiracının kiralananı özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcunu ihlali
 • kiracının temerrüdü
 • önemli sebeplerle fesih
 • kiracının iflası
 • kiracının ölümü
 • konut veya çatılı işyeri kiralarında kira sözleşmesinin sona ermesi
 • kira sözleşmesinin fesih bildirim yoluyla sona ermesi
 • belirli süreli kira sözleşmelerinde
 • belirsiz süreli kira sözleşmelerinde
 • tahliye davası yoluyla sözleşmenin sona ermesi
 • tahliye sebepleri
 • kiraya verenin ihtiyacı(konut/işyeri ihtiyacı)
 • yeniden inşa veya imar maksadıyla tahliye
 • kiracının tahliye taahhütü
 • iki haklı ihtar sebebiyle tahliye
 • kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı şehirde veya belediye sınırları içerisinde konutunun olması
 • ödünç verme sözleşmeleri
 • kullanım ödüncü(ariyet) sözleşmesi
 • tarafların borçları
 • ödünç verenin borçları
 • ödünç alanın borçları
 • sözleşmenin sona ermesi
 • sözleşmeyle öngörülen sürenin dolması
 • fesih beyanı
 • sözleşmenin ihlali
 • ödünç alanın ölmesi
 • tüketim ödüncü(karz) sözleşmesi
 • sözleşmenin unsurları
 • iş görme sözleşmeleri
 • eser sözleşmesi(istisna akdi)
 • hukuki niteliği
 • sözleşmenin unsurları
 • eser meydana getirme borcu
 • bedel ödeme borcu
 • taraflar arasındaki anlaşma
 • yüklenicinin borçları
 • eseri meydana getirme borcu
 • eseri şahsen meydana getirme borcu
 • yüklenicinin işi alt yükleniciye yaptırma yetkisi
 • araç ve gereçleri sağlama borcu
 • malzemeleri sağlama borcu
 • yüklenicinin özen ve sadakat borcu
 • işe zamanında başlama ve devam etme borcu
 • eseri teslim etme borcu
 • ayıba karşı tekeffül borcu
 • zamanaşımı
 • iş sahibinin borçları
 • götürü(sabit) bedel
 • toptan götürü(sabit) bedel
 • değere göre bedel
 • bedel ödeme borcunun ifa zamanı
 • eser sözleşmesinin sona ermesi
 • yaklaşık bedelin aşırı ölçüde aşılması sebebiyle sona ermesi
 • yüklenicinin tüm zararlarını tazmin suretiyle fesih
 • eserin yok olması
 • umulmayan bir olay sebebiyle eserin yok olması
 • iş sahibi yüzünden ifanın imkansızlaşması
 • yüklenicinin ölmesi veya yeteneğini kaybetmesi
 • vekalet sözleşmesi ve unsurları
 • işin görülmesi veya işlemin yapılması
 • işin başkasının menfaatine yapılması
 • ücretsiz olarak veya ücret karşılığında iş görme
 • vekalete ilişkin hükümlerin tali olarak uygulanması
 • vekalet ve temsil yetkisi
 • sözleşmenin kurulması
 • vekaletin kapsamı
 • vekilin borçları
 • sadakat ve özen borcu
 • şahsen ifa borcu
 • vekalet verenin talimatına uyma borcu
 • hesap verme borcu/iade borcu

Diğer borçlar hukuku özel hükümler dersi arama kriterleri

borçlar hukuku özel hükümler ders notları,borçlar hukuku özel hükümler pdf,borçlar hukuku özel hükümler ders notları pdf,borçlar hukuku özel hükümler özet,borçlar hukuku özel hükümler konu anlatımı,borçlar hukuku özel hükümler dersi,borçlar hukuku özel hükümler konuları,borçlar hukuku özel hükümler sınava hazırlık,kkü borçlar hukuku özel hükümler ders notu,kü borçlar hukuku özel hükümler ders notu,